-UPRAVNI ODBOR

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov društva in se sestaja najmanj dvakrat na leto ali po potrebi. Upravni odbor opravlja naloge, ki so določene s statutom društva in naloge za katere ga pooblasti zbor članov.
Upravni odbor upravlja društvo med dvema zboroma članov ter organizira in spremlja izvajanje delovnega programa in finančnega plana društva. Za svoje delo je odgovoren zboru članov društva. Ima sedem članov, njihov mandat traja štiri leta.

 

Mirjam Kanalec Mojca Burger Draga Lapornik  Marjana Lavrin
Mirjam Kanalec
predsednica
Mojca Burger
podpredsednica
Draga Lapornik
članica
Marjana Lavrin
članica

 

Rok Bratovž Borut Sever Robert Žerovnik Slavko Ivančič  Nino Batagelj
Rok Bratovž
član
Borut Sever
član

Robert Žerovnik
član

Slavko Ivančič
član
Nino Batagelj
član

 

NADZORNI ODBOR

Ljubiša GajičNadzorni odbor je nadzorni in disciplinski rgan društva. NO spremlja delo organov društva med dvema zboroma članov in opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzira tudi izvajanje statuta, pravilnikov in drugih aktov društva, izvajanje sklepov organov, uresničevanje in varstvo pravic članov, obveščanje članov, uresničevanje drugih pravic in interesov članov ter izvajanje posebnih socialnih programov. Skratka, nadzira celostno poslovanje društva.

Člani Nadzornega odbora: predsednik Ljubiša Gajič;
- člana Alenka Tratnjek in Jasmin Sabljakovič;
-
nadomestna člana - Petra Mežnar in Jakob Škantelj.

 

 

VOLILNA KOMISIJA

Zehida KukovicaVolilna komisija ima predsednika, dva člana in dva nadomestna člana ki jih izmed članov društva za mandatno dobo štirih let, izvoli Zbor članov. Po poteku mandata je ista oseba lahko ponovno izvoljena.
Volitve se izvedejo med kandidati, ki so kandirali za posamezna mesta. Kandidati morajo kandidaturo vložiti najkasneje sedem dni pred volitvami. Svoje kandidature vložijo pri volilni komisiji. V primeru, da za posamezna mesta ni kandidatov, se za ta mesta Izvede kandidatura na zboru članov.
Volitve izvede volilna komisija.

Člani Volilne komisije: predsednica Zehida Kukavica;
- člana Janko Zupan in Ibro Bradarič;
-
nadomestna člana Katarina Miličevič in Martin Korošec.

 

 

 

 

 

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook