KRMILO DRUŠTVA PONOVNO V ROKAH MIRJAM KANALEC

Novice Foto

Dosedanjemu vodstvu društva je že v marcu poteklo štiriletno mandatno obdobje. Toda zaradi koronavirusa, ki je zavrl vse društvene dejavnosti, smo volilni Zbor članov v prostorih Krajevne skupnosti Toma Brejca na Viru pri Domžalah, pripravili šele 18. junija 2020.

Člani so na zboru razrešili vodstvo, ki je društvo zelo uspešno vodilo v preteklem mandatnem obdobju in izvolili nove organe upravljanja. Krmilo društva bo v mandatnem obdobju 2020-2024 ponovno v rokah Mirjam Kanalec, podpredsednica društva ostaja Mojca Burger.
Četrti redni in volilni Zbor članov je vodila še aktualna predsednica društva Mirjam Kanalec,

ki je po pozdravnem nagovoru udeležence seznanila še s potekom zbora. Po vseh formalnostih smo najprej prisluhnili poročilu predsednika Nadzornega odbora Slavku Ivančiču, ki je dodal, da je društvo delovalo v skladu s standardi SRS 33 in da NO ni zaznal nobenih nepravilnosti.
V poročilu za leto 2019 je Mojca Burger poročala o interesnih dejavnostih, prevozih in kompenziranju invalidnosti, Robert Žerovnik pa o športnih dejavnostih naših športnikov. Iz poročil je razvidno, da je društvo dobro poslovalo in gospodarno trošilo prispela sredstva. To kaže tudi podatek, da so prihodki za 7.086,40 € višji od odhodkov, ki jih bo društvo porabilo za izvajanje posebnih socialnih programov.
Po razpravi je predsednica društva predstavila dokaj smelo zastavljen program društva za leto 2020 in pregled dela društva v obdobju 2016-2020. V poročilu je društva omenila kompleksno dejavnost društva in dveletno akcijo zbiranja denarja za nov kombi, ki je zaznamovala preteklo mandatno obdobje. Ob tej priložnosti se je zahvalila vsem, ki so v njej kakorkoli sodelovali.
V nadaljevanju zbora sta predstavnika Zveze paraplegikov Slovenije predstavila aktualne dogodke naše krovne organizacije. Predsednik Zveze Dane Kastelic je pripomnil, da Zveza ne bi bila uspešna brez uspešnih društev kot je npr. naše, omenil vprašanje skupinske obnovitvene rehabilitacije, področje invalidskih pokojnin, ki so nižje od 300 € in vprašanje nadomestil za telesno okvaro, ki bi jo bilo treba vrniti pred leto 2013, ko je že bila uzakonjena.
Strokovna delavka Urška Rendulić je predstavila potek skupinske obnovitvene rehabilitacije, program prilagajanje grajenega okolja, osebno asistenco do 30 ur, program izobraževanja, kulturo, informiranje in drugo.
Člane zbora je nagovoril tudi predsednik NSIOS-a naš član Borut Sever. Med drugim je omenil splošno dostopnost za vse in financiranje invalidskih organizacij. Ob tem so člani dali kar nekaj pobud.
Sledila je razrešnica vodstvu, ki je društvo zelo uspešno vodilo v obdobju 2016-2020, nato pa tajne volitve novega vodstva. Na društvo je do roka prispelo 20 veljavnih prijavnic. Za predsednika 2, za podpredsednika 3, za člane Upravnega odbora 18, za člane Nadzornega odbora 5, za Volilno komisijo pa 2. člana oziroma članici.
Za bodočega predsednika sta kandidirala: sedanja predsednica Mirjam Kanalec in Aleš Kramolc, ki pa se je kandidaturi v zadnjem trenutku odpovedal. Soglasno je bila izvoljena Mirjam Kanalec.
Za podpredsednika so kandidirali: dosedanja podpredsednica Mojca Burger, Nino Batagelj in Aleš Kramolc. S 60 glasovi je bila izvoljena Mojca Burger, Nino Batagelj je dobil 8 glasov.
V Upravni odbor so bili izvoljeni: Draga Lapornik, Borut Sever, Robert Žerovnik, Rok Bratovž, Marjana Lavrin, Slavko Ivančič in Nino Batagelj.
Nadzorni odbor bodo sestavljali: predsednik Ljubiša Gajič, člana Tratnjek Alenka, in Jasmin Sabljakovič ter nadomestna člana Petra Mežnar in Jakob Škantelj, Volilno komisijo pa: predsednica Zehihda Kukavica in člana Janko Zupan ter Ibro Bradarič, nadomestna pa Katarina Miličevič in Martin Korošec.
Člani so na Zboru članov lahko poravnali članarino, ki znaša 15 €, nato pa se zadržali še v prijetnem druženju.
Promotorka podjetja TIK iz Kobarida Anita Stojanovič Pevc je predstavila njihove proizvode, še posebej pa nove hidrofilne katetre greencath.
Kot zgleda se je ženska »komanda« doslej dobro obnesla, saj so jo člani ponovno izvolili. Upamo, da bo v dobrobit članov složno delovala tudi v prihodnje, uspešno delo pa želimo celotnemu vodstvu društva.

Foto galerije