DRUGI REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

Novice Foto

Zadnji dve leti je koronavirus mešal štrene na vseh področjih našega delovanja. Tudi pri izvedbi Zborov članov. V letu 2020 smo imeli volilni Zbor članov nekoliko kasneje v juniju, vendar že pod maskami, naslednje leto smo se prilagodili danim razmeram in prvi redni Zbor članov s pomočjo sodobne tehnologije v aprilu pripravili na daljavo, v letošnjem letu pa smo se ponovno zbrali v običajnih razmerah, običajnem marčevskem času in običajnem mestu.

In tako nas je 23. marca 2022 v prostorih Hotela Admiral v Grosuplju z dobrodošlico ponovno v živo nagovorila predsednica društva Mirjam Kanalec. Naše društvo je daleč največje med vsemi pokrajinskimi društvi Zveze, zato se nas tudi tokrat ni zbralo toliko, da bi bili sklepčni. No, počakali smo toliko časa, da smo zadostili pravilom, vmes pa si ogledali predstavitev proizvodov podjetja TIK Kobarid, ki nam jih je predstavil Alen Jazbec. Še posebej greencath SOFT PLUS urinske katetre z mehko konico, nanosom in vodno vrečko. Po izpolnjeni anketi smo izžrebali tudi dva nagrajenca, ki sta prejela praktični nagradi.

Na začetku smo seveda najprej prisluhnili poročilu predsednika Nadzornega odbora Ljubiši Gajiču iz katerega je razvidno, da je društvo v tem času dobro in gospodarno ravnalo. Poročilo, pripravljeno v skladu s standardi SRS 33 in Zakonom o društvih, izkazuje stanje premoženja in poslovanja društva. Finančni del poročila pri prihodkih kaže, da je vsota finančnih sredstev FIHO, ki jo je društvo prejelo v obliki dotacij Zveze paraplegikov Slovenije v primerjavi z drugimi prihodki v letu 2021, le 50 odstotna. Pomemben je tudi podatek, da je društvo za izvajanje posebnih socialnih programov namenilo kar 88 odstotkov vseh finančnih sredstev in le 12 % za delovanje društva.
Tudi inventurni popis za poslovno leto 2021 je opravljen v skladu s 26. členom Zakona o društvih ter standardi SRS 33, prav tako pa tudi celotna dokumentacija, ki je dosledno vodena skladno s statutom in Zakonom o društvih. Nadzorni odbor potrjuje izid poslovanja za poslovno leto 2021 in sicer presežek prihodkov nad odhodki v višini 29.814,62 evrov, ki ga izkazuje poslovni izid društva.
Za tem smo prisluhnili obsežnem finančnem poročilu (16 strani), ki ga je po pomembnejših točkah v Posebnih socialnih programih (Cilji, Izvajalci in uporabniki programov, Vsebina in aktivnosti, Kompenziranje invalidnosti, Prevozi, Interesne dejavnosti, Šport in rekreacija ter Delovanje društva), razčlenila strokovna delavka Nina Černe, nato pa je o športnih aktivnostih in rezultatih športnikov društva poročal zdaj že nekdanji vodja športa Robert Žerovnik, Člani so ob tem lahko pri nejasnih postavkah dobili informacije iz prve roke.

Po krajši razpravi so člani zbora poročilo sprejeli in že prisluhnili prav tako obsežnem programu dela za leto 2022, s smelo zastavljenimi cilji. Tudi program dela je široko zastavljen, vendar verjamemo, da ga bomo ob ustreznih delovnih pogojih uspešno izvedli. Naše društvo deluje na področju 38 občin v osrednji Sloveniji in ima okrog 30 odstotkov vseh članov vseh drugih osmih lokalnih društev krovne organizacije. V letu, ki je pred nami bomo skušali kar najboljše udejanjiti vse cilje, ki so v programu za leto 2022 navedeni. Namen programa je pomagati paraplegikom in tetraplegikom premagovati stiske, v katerih se znajdejo zaradi invalidnosti, socialnih in psihofizičnih okoliščin.
V naslednji točki smo člani pripadnost društvu izkazali s tem, da smo soglasno potrdili predlog članarine, ki ostaja enaka kot prejšnja leta (15 €), Socialno šibki člani plačajo le simbolični znesek.
Vseh devet Zborov članov društev obiščejo tudi predstavniki krovne organizacije, nekatere pa tudi predstavniki Doma paraplegikov Pacug. Naš Zbor članov so obiskali: zaposlen v strokovni službi pravnik Matej Verbajs in sodelavka Tanja Kovačič ter direktor Doma paraplegikov Pacug Marko Ferluga. Predsednik Zveze Dane Kastelic nas je zaradi drugih obveznosti, obiskal v zaključnem srečanju.

Po Verbajsovih besedah je v teh kriznih in negotovih časih tudi Zveza našla rešitve pri izvajanju posebnih socialnih programov in dejavnost Osebne asistence. Ob tem je načrtovala in izvajala tudi aktivnosti, ki jih državni organi in javne službe za paraplegike, tetraplegike in njihove družinske člane ter nenazadnje tudi za širšo družbo ne izvajajo. Tanja Kovačič pa je med drugim omenila izvajanje skupinske obnovitvene rehabilitacije in sredstvih, ki jih je v ta namen v letu 2021 odobril ZZZS. V nerevidiranem poslovnem poročilu je omenila še kulturno in izobraževalno dejavnost, šport, socialno vključenost in prilagajanje grajenega okolja.
Direktor Doma paraplegikov Pacug Marko Ferluga nas je na kratko seznanil z novostmi, ki potekajo v domu. No, v domu stremijo, da se vedno kaj dogaja in izboljšuje. Letos so že uredili okolico in dokupili nekaj vrtnega pohištva, nabavili pa so tudi stol za v bazen.
Po uradnem zaključku in uspešnem delu smo se po dolgem času nekoliko dalj časa zadržali na prijetnem druženju, ki ga je popestril in obogatil stand up komik Matic Kokošar. Po tolikem času se je to druženje res prileglo.

Foto galerije