Vsi, ki varstvenega dodatka po 1. 1. 2012 ne želijo prejemati, morajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) s tem seznaniti do 31. 12. 2011. ZPIZ bo o tem izdal ustrezno odločbo in dajatev prenehal izplačevati.

Dedovanje varstvenega dodatka se omeji od 1. 1. 2012, ko varstveni dodatek postane pomoč v skladu s 128. členom Zakona o dedovanju, ki določa, da se omeji premoženje osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu (ne pa s predpisi s področja pokojninskega zavarovanja). 

 

·  Dedovanje se omeji v valorizirani vrednosti varstvenega dodatka in brez obresti. Ohranja le dano vrednost.

·  ZPIZ bo vsem, ki so na dan začetka uporabe Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), to je 1. 1. 2012, upravičeni do državne pokojnine in do varstvenega dodatka, te izplačeval še do zadnjega dne v mesecu, v katerem bo pristojni center za socialno delo izdal odločbo o upravičenosti ali neupravičenosti do prejemkov po ZSVarPre.

·  Do takrat izplačani zneski se bodo šteli tistim, ki bodo upravičeni do novih pravic, kot akontacija socialnovarstvenih prejemkov po navedenem zakonu. Uživalcem varstvenega dodatka oziroma  državne pokojnine, ki bodo prejeli odločbo centra za socialno delo, da niso upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po ZSVarPre, pa že izplačanih zneskov varstvenega dodatka oziroma državne pokojnine po 1. 1. 2012 ne bo treba vrniti.

· Denarno socialno pomoč pa bo upravičenec do izdaje nove odločbe prejemal po stari odločbi. Če se mu je stara odločba pred ali v tem času iztekla, mora seveda dati novo vlogo. Če bo z novo odločbo odločeno, da do pomoči ni upravičen, bo moral, kakor do zdaj, neupravičeno prejeta sredstva vrniti.

· Če prejemnik pomoči nima premoženja, ne bo prišlo do dedovanja in tudi ne do omejitve le-tega (ali vračanja pomoči) na podlagi 128. člena Zakona o dedovanju. Dejstvo, da imajo dediči premoženje, v tem primeru ne vpliva na vračilo pomoči.

Denarno socialno pomoč je mogoče vrniti tudi že za čas življenja, in sicer tako, da na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) naslovite vlogo za vračilo prejete denarne socialne pomoči. Ministrstvo vam bo izračunalo vaš dolg, ki izhaja iz prejetih pomoči (realna vrednost v času vračila), ter vam sporočilo, na kakšen način lahko to pomoč vrnete (številko transakcijskega računa in rok). Ko boste pomoč vrnili, vam bo MDDSZ tudi izdalo potrdilo o vračilu dolga.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/zupjs_faq/#c18063

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook