NAKUP VINJETE 2b

Nakup vinjete 2BDržavni zbor je 20. februarja 2018 potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim ureja pravico do pomoči pri nakupu letne vinjete 2B za velike družine in invalide (zakon bo stopil v veljavo 15 dni po objavi v Uradnem listu RS).
Novela v svojem 15. členu določa za invalide in invalidske organizacije, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu pravico do oprostitve plačila letne dajatve, pomoč pri nakupu letne vinjete 2B.
Upravičenci tako izhajajo iz Zakona o dajatvah za motorna vozila, ki v svojem 9. členu navaja, da se oprostitev plačila letne dajatve lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem vozičku brez omejitve moči, pod pogojem, da se vozila uporabljajo za prevoz:
-  oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % vojna invalidnost;
-  oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
-  oseb z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in
-  otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo.
Zakon o dajatvah za motorna vozila določa tudi, da se oprostitev plačila letne dajatve za invalidske organizacije uveljavlja na podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije in da invalidska organizacija lahko uveljavlja oprostitev za več osebnih vozil, ki se uporabljajo za prevoz navedenih oseb in so registrirana na invalidsko organizacijo.
Določba velja za drugi cestninski razred B (vozila z višino nad prvo osjo večjo ali enako od 1,3 metra). Novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih določa, da je invalid za vozilo, ki se razvršča v drugi cestninski razred B, v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je določena za drugi cestninski razred A.
O pomoči pri nakupu letne vinjete 2B za leto bodo odločali centri za socialno delo.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook