DOSTOPNA MESTNA HIŠA - EURO KLJUČI - PRENOVA TLAKOV - POBUDE ...

Vintarjevec

 V A B I L O

na spomladansko srečanje v Občini Litija
in Občini Šmartno pri Litiji.
13. junij 2020 ob 12. uri.
Voden ogled znamenitega rudnika Sitarjevec pri Litiji.

Ob 14. uri osrednje srečanje z zabavnim programom
na piknik prostoru Vintarjevec 6 v Šmartnem pri Litiji.
Slovesna predaja novega kombija z zaključkom
humanitarne akcije zbiranja sredstev.

OBRAZ MESTA JE POSTAL PRIJAZNEJŠI - POGLEJTE NEKAJ TEH NOVOSTI

mol1VIDEO - Magistrat, stavba, kjer domuje pisarna župana Mestne občine Ljubljana in kjer se odvijajo seje Mestnega sveta MOL, nedvomno predstavlja tudi obraz prestolnice. Vsi poizkusi, s katerimi je katera koli prejšnja mestna oblast na kakršen koli način poizkušala urediti dostopnost mesta funkcionalno oviranim, so namreč ob nedostopnosti mestne hiše zbledeli na raven pranja vesti za neudejanjanje enakih možnosti vseh prebivalcev in obiskovalcev mesta.

Župani in županje, vsi sicer deklarirani kot zelo socialno čuteči, so se torej neizmerno trudili, da bi mestno hišo naredili dostopno, a je očitno vedno nekako zmanjkalo volje. Predvsem odločnosti župana Zorana Jankovića, ki je znal „udariti po mizi", in njegovi volji k urejanju predmetne problematike pa je treba pripisati, da je pred kratkim Magistrat postal dostopen tudi za gibalno ovirane občane.

V mestno hišo lahko sedaj samostojno pridemo skozi vhod v Zgodovinski arhiv, nato pa z manjšo dvižno ploščadjo in glavnim dvigalom v visoko pritličje in prvo nadstropje kjer sta tudi Velika sejna dvorana Mestnega sveta MOL in županova pisarna. Iz prvega nadstropja je preko druge dvižne ploščadi urejen dostop do sanitarij, prilagojenim gibalno oviranim uporabnikom in v nadstropje, kjer so sejne dvorane in bife.

 

STANDARDIZIRANE EVRO KLJUČAVNICE

mol2Evro ključavnica je od leta 1986 standardizirana ključavnica, s katero so opremljeni objekti, namenjeni osebam z oviranostmi, skoraj po vsej Nemčiji, Avstriji, Švici in še v nekaterih evropskih državah. To so predvsem dvigala in razne dvižne ploščadi ter invalidske sanitarije v javnih zgradbah, na avtocestnih počivališčih, bencinskih črpalkah, železniških postajah, šolah, rekreacijskih objektih, oddelkih trgovin ipd.

Ta rešitev zagotavlja dostop le omejeni skupini oseb, ki potrebuje posebno opremo in ustrezno dostopnost za gibanje z invalidskim vozičkom. Zaradi omejenega števila uporabnikov je mogoče zagotoviti tudi boljšo čistočo, zaščito opreme pred vandalizmom ter nezasedenost teh prostorov in naprav. Uporabniku, ki poseduje evro ključ, namreč tega ni več treba iskati pri vratarjih in uslužbencih, ampak samostojno in neodvisno vstopa v omenjene prostore.

V tujini je pridobitev evro ključa navadno vezana na upravni postopek v okviru invalidskih organizacij, prosilec pa je dolžan predložiti ustrezna dokazila o upravičenosti. Neposredno pri dobavitelju ga torej lahko kupijo invalidske organizacije, redkeje pa posamezniki. Predlagamo, da to pot uberejo tudi pri nas.

V teku realizacije Akcijskega načrta za uresničevanje in izenačevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2008-2010, je tudi Mestna občina Ljubljana (MOL) začela postopek opremljanja predmetnih kapacitet z evro ključavnicami. Zaenkrat so to le dvižne naprave v podhodu Ajdovščina, dvigalo za gibalno ovirane v ZD Bežigrad in dvižna ploščad na železniški postaji, v prihodnje pa naj bi bili vsi javni prostori in naprave, namenjeni osebam z oviranostmi v MOL, opremljeni s takimi ključavnicami. Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir (SOAKO), bo apeliral na vse lastnike gostinskih in drugih objektov na območju MOL, da le-te opremijo z evro ključavnicami, v soglasju z NSIOS pa tudi na vse občine v Sloveniji.

MOL je že nabavila 300 evro ključev, ki jih bo razdelila invalidskim organizacijam, ki združujejo osebe z gibalnimi oviranostmi in delujejo na območju MOL, v prihodnje pa naj bi bila to domena posamezne invalidske organizacije.

Prodajalec evro ključavnic in evro ključev JR PRODUCT d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, tel: 01 511 44 82, fax: 01 511 44 83,  GSM: 041 676 110.

Predloge za namestitev evro ključavnic lahko lastnikom prostorov posredujete tudi sami. S tem boste lahko veliko storili zase in vse nas!

 

PRENOVA TLAKOV V SREDIŠČU MESTA

mol3V zadnjem času se je središče Ljubljane predvsem zaradi prenove stavbnih lupin in peščenih površin močno spremenilo.

Spremenjen prometni režim, ki je površino „peš cone" znatno povečal, je sprva sicer povzročil veliko negodovanja in vroče krvi predvsem med lokalnim prebivalstvom, pa tudi nekateri obiskovalci, vajeni parkiranja pred vhodom v želeno destinacijo, niso ostali dolžni vročih besed mestni oblasti, a se sedaj vse to negodovanje ob novi podobi mestnega središča zdi le kot oddaljen odmev nečesa, za kar nismo niti prepričani, ali se je res zgodilo.

Od prenove Ciril-Metodovega trga, Stritarjeve ulice, Mestnega trga, Brega in Krakovskega nasipa ter drugih površin, ki so sicer ohranile prvotno sestavo, so ulice znatno prijaznejše tudi za uporabnike invalidskih vozičkov. Prostori med granitnimi kockami so namreč ustrezno zapolnjeni, prehodi med posameznimi površinami pa so urejeni z minimalnimi višinskimi razlikami, ki ne predstavljajo večjih ovir.

 

SOOBLIKUJMO LJUBLJANO

mol4Kličemo vas k aktivnem sooblikovanju podobe Ljubljane. Odsek za pobude meščanov MOL namreč s strokovnim svetovanjem omogoča meščanom in meščankam Ljubljane kar najvišjo stopnjo informiranja in pomoči pri urejevanju ter razreševanju njihovih zelo raznoterih problemov in pobud. Pomagal vam bo uveljaviti in dosegati tisto raven temeljnih človekovih pravic, ki jih zagotavljata slovenska ustava in zakonodaja ter pravna regulativa Mestne občine Ljubljana.

Dejavnost odseka se namreč dnevno potrjuje tudi v spoznanju, da so navidez nevidne človekove pravice izjemno tesno povezane s socialnimi, ekonomskimi in kulturnimi pravicami, ki jim morata mestna politika in uprava z občutkom prisluhniti. Zato je to pravi naslov, če v svoji okolici opazite neurejen pločnik ali kakšno drugo oviro, na katero želite opozoriti.

Svoje pobude lahko posredujete preko: telefona (01 306-12- 82;  01 306-11-67), telefaxa (01 306-10-62; 01 306 12 91), E-pošte (pobude@ljubljana.si), redne pošte (Mestna občina Ljubljana, Kabinet župana - Odsek za pobude meščanov Adamič-Lundrovo nabrežje 2 Ljubljana), osebnih obiskov - uradne ure (ponedeljek: 8-12 in 13-15, sreda: 8-12 in 14-16 in petek: 8-12 in spletnega servisa https://urbanizem.ljubljana.si/PobudeMescanov/

Spletni servis "Pobude meščanov" je interaktivna spletna storitev Mestne občine Ljubljane, s katero je komunikacija z Mestno občino Ljubljana še bolj odprta in pregledna. S tem servisom lahko pridete do vseh pobud in vprašanj, ki jih je MOL prejela v obdobju zadnjih šestih mesecev. Pobudo lahko iščete po lokaciji, ki vas zanima, po izbrani tematiki ali po obdobju, ko je bila pobuda poslana.

Predvsem preko spletnega servisa „Pobude meščanov" boste najlažje detajlno opisali in določili lokacijo, na katero se vaša pobuda nanaša.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook